Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely (ďalej len „Súhlas“) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“)

Ja,

Kontaktné údaje:

 • Slovenská republika

Prihlasovacie údaje:

Vyberte si spôsob komunikácie:

* Dr. Oetker si vyhradzuje právo Vás výnimočne kontaktovať aj iným spôsobom, ako je Vaša preferencia.

týmto poskytujem na dobu neurčitú súhlas so spracovaním mojich osobných údajov

v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“) spoločnosti Dr. Oetker, spol. s r. o., IČO: 17331358, so sídlom na adrese Ľadová 14, 811 05 Bratislava (ďalej len „Dr. Oetker“), zastúpenej Ing. Jozefom Debreckým, konateľom, a Ing. Janou Popluhárovou, prokuristkou, ako prevádzkovateľovi v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR), na nasledovné účely spracovania: zasielanie pravidelných a mimoriadnych marketingových oznámení, obchodných ponúk, marketingových dotazníkov, informácií o novinkách, zasielanie receptov, ako aj k založeniu môjho účtu v e-shope Dr. Oetker (týmto nevzniká povinnosť nákupu).

Ďalej vyhlasujem, že spoločnosť Dr. Oetker ma poučila o mojich právach vo vzťahu k osobným údajom, najmä o práve:

 • tento Súhlas v súlade s Nariadením GDPR kedykoľvek odvolať,
 • získať od spoločnosti Dr. Oetker potvrdenie o tom, či osobné údaje sú resp. nie sú spracovávané,
 • získať prístup k osobným údajom a informáciám o:
  • účele spracovania,
  • kategórii dotknutých osobných údajov,
  • príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä pokiaľ by šlo o príjemcov pochádzajúcich z tretích krajín mimo EÚ a medzinárodné organizácie,
  • plánovanej dobe uloženia osobných údajov a, pokiaľ túto dobu nebude možné určiť, o kritériách použitých na stanovenie tejto doby,
  • existencii práva požadovať od spoločnosti Dr. Oetker opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, ako aj práva vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu,
  • zdroji osobných údajov, pokiaľ tieto neboli získané odo mňa,
  • skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a minimálne v týchto prípadoch získať zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre subjekt údajov,
  • vhodných zárukách vzťahujúcich sa na prenášanie, pokiaľ by sa osobné údaje prenášali do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii,
 • nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by malo pre mňa právne účinky alebo by sa ma podobným spôsobom významne dotýkalo, okrem prípadov, kedy by rozhodnutie bolo založené na mojom výslovnom súhlase,
 • podať sťažnosť niektorému dozornému orgánu, najmä v členskom štáte môjho obvyklého pobytu, miesta výkonu mojej práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievam, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s platným zákonom na ochranu osobných údajov ako aj Nariadením GDPR, ako aj o práve na účinnú súdnu ochranu proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu,
 • získať od prevádzkovateľa alebo spracovateľa náhradu utrpenej škody, ak v dôsledku porušenia zákona na ochranu osobných údajov alebo porušenia Nariadenia GDPR utrpím hmotnú alebo nehmotnú ujmu,
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, a to aj v elektronickej forme,
 • požadovať opravu osobných údajov bez zbytočného odkladu a ich doplnenie v prípade neúplnosti, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia,
 • požadovať vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu v prípade, že
  • už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané,
  • Súhlas odvolám a neexistuje iný právny dôvod na ich spracovanie,
  • osobné údaje boli spracované protiprávne,
  • osobné údaje musia byť vymazané kvôli splneniu zákonnej povinnosti podľa právnych predpisov,
 • získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
 • preniesť osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez prekážok, a to aj prostredníctvom spoločnosti Dr. Oetker, ak je to technicky možné,
 • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, ak:
  • popriem ich presnosť, a to počas obdobia potrebného na overenie ich presnosti,
  • je spracovanie protiprávne a namiesto vymazania osobných údajov požiadam o obmedzenie ich použitia,
  • spoločnosť Dr. Oetker už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale požadujem ich z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
  • vznesiem námietku proti ich spracovaniu, až do obdobia potrebného na overenie, či oprávnené dôvody spoločnosti Dr. Oetker prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na mojej strane. Zároveň som bol informovaný o povinnosti prevádzkovateľa oznámiť mi zrušenie obmedzenia ešte predtým, ako toto obmedzenie bude zrušené.

Spoločnosť Dr. Oetker ma informovala, že nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov je založené na tomto Súhlase. Plánovaná doba uloženia osobných údajov je po celú dobu trvania tohto Súhlasu až do jeho prípadného odvolania, pokiaľ nezanikne dôvod spracovania osobných údajov iným spôsobom skôr.

Spoločnosť Dr. Oetker ma informovala, že k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle GDPR dochádzať nebude. Spoločnosť Dr. Oetker ma informovala, že bude vykonávať profilovanie na hodnotenie niektorých mojich osobných aspektov na účely priameho marketingu. Dôsledkom profilovania bude zlepšenie zamerania marketingových oznámení a obchodných ponúk spoločnosti Dr. Oetker, aby tieto boli vhodnejšie zostavené a zamerané podľa mojich preferencií a ďalších osobných aspektov. Použitým postupom profilovania bude analýza môjho veku, pohlavia, adresy bydliska, predchádzajúcich nákupov alebo iných aktivít na e-shope Dr. Oetker.

Spoločnosť Dr. Oetker ma upozornila taktiež na moje právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, vrátane profilovania, z dôvodov týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie. Právo kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie mi podľa oznámenia spoločnosti Dr. Oetker náleží i v prípade spracovania osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania s tým súvisiacim.

Zároveň vyhlasujem, že osobné údaje poskytujem spoločnosti Dr. Oetker sám/sama za svoju osobu slobodne a dobrovoľne a v čase udelenia tohto Súhlasu mám viac ako 16 rokov.