Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (dále jen „Souhlas“) v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

Já,

Kontaktní údaje:

 • Česká republika

Přihlašovací údaje:

Vyberte si způsob komunikace:

* Dr. Oetker si vyhrazuje právo Vás vyjímečně kontaktovat i jiným způsobem, než si přejete.

tímto uděluji na dobu neurčitou souhlas se zpracováním mých osobních údajů

v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“) společnosti Dr. Oetker, spol. s r.o., IČ: 48362425, se sídlem Kladno-Kročehlavy, Americká ul. 2335, PSČ 27201 (dále jen „Dr. Oetker“), zastoupené Ing. Jozefem Debreckým, jednatelem a Ing. Janou Popluhárovou, prokuristou, jako správci osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (GDPR), k následujícím účelům zpracování: zasílání pravidelných i mimořádných marketingových sdělení, obchodních nabídek, marketingových dotazníků, informací o novinkách, zasílání receptů, jakož i k založení mého účtu v e-shopu Dr. Oetker (tímto nevzniká povinnost nákupu).

Dále prohlašuji, že společnost Dr. Oetker mě poučila o mých právech ve vztahu k osobním údajům, zejména o právu:

 • tento Souhlas v souladu s Nařízením GDPR kdykoliv odvolat,
 • získat od společnosti Dr. Oetker potvrzení, zda osobní údaje jsou, či nejsou zpracovávány,
 • získat přístup k osobním údajům a informacím ohledně:
  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména pokud by se jednalo o příjemce z třetích zemí mimo EU a mezinárodní organizace,
  • plánované doby uložení osobních údajů a v případě její neurčitelnosti ohledně kritérií použitých ke stanovení této doby,
  • existence práva požadovat od společnosti Dr. Oetker opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jako i práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • zdroje osobních údajů, pokud tyto nebyly získány ode mě,
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech obdržet smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
  • vhodných záruk vztahujících se k předání, pokud by se osobní údaje předávaly do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci,
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro mě právní účinky nebo by se mě obdobným způsobem významně dotýkalo, vyjma případů, kdy by rozhodnutí bylo založené na mém výslovném souhlasu,
 • podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě mého obvyklého bydliště, místa výkonu mého zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívám, že zpracování osobních údajů je v rozporu s platným zákonem na ochranu osobních údajů jako i Nařízením GDPR, jakož i o právu na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu,
 • obdržet od správce nebo zpracovatele náhradu utrpěné újmy, pokud v důsledku porušení zákona na ochranu osobních údajů nebo porušení Nařízení GDPR utrpím hmotnou či nehmotnou újmu,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i elektronickou formou,
 • požadovat opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu a jejich doplnění v případě neúplnosti, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení,
 • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud:
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
  • Souhlas odvolám a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování,
  • byly osobní údaje zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti dle právních předpisů,
 • získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • předat osobní údaje jinému správci bez překážek, a to i prostřednictvím společnosti Dr. Oetker, je-li to technicky možné,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud:
  • popřu jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti,
  • je zpracování protiprávní a místo výmazu osobních údajů požádám o omezení jejich použití,
  • společnost Dr. Oetker již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • vznesu námitku proti jejich zpracování, až do doby ověření, zda oprávněné důvody společnosti Dr. Oetker převažují nad oprávněnými důvody na mé straně. Zároveň jsem byl informovaný o povinnosti správce oznámit mi zrušení omezení ještě předtím, než toto omezení bude zrušené.

Společnost Dr. Oetker mě informovala, že nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Poskytnutí osobních údajů je založeno na tomto Souhlasu. Plánovaná doba uložení osobních údajů je po celou dobu trvání tohoto Souhlasu až do jeho případného odvolání, nezanikne-li důvod zpracování osobních údajů jiným způsobem dřív.

Společnost Dr. Oetker mě informovala, že k automatizovanému rozhodování ve smyslu GDPR docházet nebude. Společnost Dr. Oetker mě informovala, že bude provádět profilování k hodnocení některých mých osobních aspektů pro účely přímého marketingu. Důsledkem profilování bude zlepšení zaměření marketingových sdělení a obchodních nabídek společnosti Dr. Oetker, aby tato byla lépe sestavena a zaměřena podle mých preferencí a dalších osobních aspektů. Použitým postupem profilování bude analýza mého věku, pohlaví, adresy bydliště, předchozích nákupů či jiných aktivit na e-shopu Dr. Oetker.

Společnost Dr. Oetker mě upozornila také na mé právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, z důvodů týkajících se mé konkrétní situace. Právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se mé konkrétní situace mi dle sdělení společnosti Dr. Oetker náleží i v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování s tím souvisejícím.

Současně prohlašuji, že osobní údaje poskytuji společnosti Dr. Oetker sám/sama za svou osobu svobodně a dobrovolně a v čase udělení tohoto Souhlasu jsem starší 16 let.